RODO Skargi i wnioski - obowiązek informacyjny - Komunikaty - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Komunikaty

RODO Skargi i wnioski - obowiązek informacyjny

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji
  w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 39, 11-600 Węgorzewo,

telefon 87-427-04-00, faks 87-427-04-05.

 1. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
  2016 r.
  Komendant Powiatowy Policji w Węgorzewie wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres j.w., kontakt tel. 87-427-04-51, faks 87-427-04-05, e-mail iod.kpp@wegorzewo.ol.policja.gov.pl.

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi/wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

 3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w oparciu o obowiązek wynikający
  z Działu VIII Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r.
  w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  .

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w KPP w Węgorzewie będą przechowywane przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizacji skargi tzn. przez okres wskazany na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Zarządzeniu nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu.

 8. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przy wnoszeniu skargi/wniosku jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg
  i wniosków.
  W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi/wniosku.

 10. Dane osobowe przetwarzane w KPP w Węgorzewie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.

Powrót na górę strony