KGP: Ćwiczenia EGIDA-18 - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

KGP: Ćwiczenia EGIDA-18

Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów w wybranych 90 jednostkach organizacyjnych Policji szczebla powiatowego przeprowadzone zostały ćwiczenia pod kryptonimem EGIDA-18. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 1714 osób. To tzw. rezerwy osobowe. Rezerwiści posiadali nadane przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji.

Podstawą prawną przeprowadzenia ćwiczenia jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2018 r. do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz Decyzja Komendanta Głównego Policji nr 218 z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia w jednostkach organizacyjnych Policji ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-18”. Jest to kolejne powołanie, a Policja w zakresie liczby corocznych powołań osób (rezerw osobowych) do odbycia ćwiczeń jest drugą, po Siłach Zbrojnych RP, formacją w skali państwa. Za koordynację ćwiczenia odpowiadała Komenda Główna Policji oraz komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji. Obserwatorami ćwiczenia poza przedstawicielami Komendy Głównej Policji byli przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przedstawiciele terenowej administracji publicznej i wojskowej.

Głównymi założeniami ćwiczenia było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem osób (rezerw osobowych) do jednostek organizacyjnych Policji przewidzianych do militaryzacji, organizacji procesu szkolenia teoretycznego oraz płynności przepływu informacji na linii KPP/KMP/KRP – KWP/KSP – KGP. Źródłem finansowania ćwiczenia są środki Ministra Obrony Narodowej przydzielone Komendantowi Głównemu Policji w ramach Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej sprawy wewnętrzne w latach 2017 – 2026.

Na Warmii i Mazurach w ćwiczenia zaangażowani byli rezerwiści z pięciu powiatów: bartoszyckiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego, oleckiego i węgorzewskiego – łącznie 100 osób. W czasie rzeczywistym sprawdzono i doskonalono system powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do jednostek Policji, funkcjonowania tzw. elementów Bazy Powołania, czyli Punktów Kontrolno-Informacyjnych oraz Punktów Wydawania Wyposażenia, przeszkolenie kadry jednostek, która będzie przyjmować osoby, zapoznanie rezerwistów z miejscem, gdzie będą docelowo wykonywać zadania, a także ze specyfiką służby i podstawowymi zadaniami Policji, a w końcu wzmocnienie współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej. Ćwiczenie rozpoczęło się o godz. 7:00 i trwało około 12 godzin.

KGP/tm