Deklaracja Dostępnosci

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie

 

Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie – http://wegorzewo.policja.gov.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 16 września 2014 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   23 września 2014 roku

 

Strona internetowa  http://wegorzewo.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak etykiet lub instrukcji - 1 przypadek tj. brak etykiety do pola formularza

Niekompatybilność – 4 przypadki tj. brak opisu linku przy wyszukiwarce; brak opisu linku do wersji tekstowej; brak opisu linku przy mapie serwisu; brak treści w linku przy etykiecie powrotu do strony głównej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.wegorzewo.kpp.policja.gov.pl spełnia wymagania w 98,47 %.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr telefonu       47 735 64 45, e-mail: agnieszka.filipska@wegorzewo.ol.policja.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie podmiotowej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr 47 735 64 45, e-mail: agnieszka.filipska@wegorzewo.ol.policja.gov.pl

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie,

Ul. Jana Pawła II 39

11-600  Węgorzewo

tel. 47 735 64 00

 

Wjazd do budynku Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie możliwy jest od ulicy Jana Pawła II. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem Komenda Powiatowa Policji w Węgorzewie umieszczonym przy wejściu głównym do budynku.

Po wejściu do budynku znajduje się poczekalnia dla interesantów, do której mogą wjechać osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózku. W holu głównym, po prawej stronie wejścia, znajduje się punkt kontroli dostępu. Pracownicy punktu kontroli dostępu nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego. Pracownicy punktu kontroli dostępu umożliwią dostęp do aparatu telefonicznego, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci mogą poruszać się po terenie Komendy Powiatowej Policji wyłącznie w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z punktu kontroli dostępu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami elektromagnetycznymi, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Osoba z niepełnosprawnością poruszająca się na wózku może przemieszczać się na parterze budynku, gdzie znajdują się pomieszczenia służbowe dzielnicowych, policjantów zespołu do spraw wykroczeń oraz rzecznika prasowego.

Do dalszych części obiektu zlokalizowanych na piętrze prowadzą schody. Brak jest platformy przyschodowej i  schodołaza. W budynku brak jest windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się w holu na parterze, po lewej stronie drzwi wejściowych. Toaleta jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózku.

Obok toalety znajduje się pomieszczenie służbowe przeznaczone na obsługę interesantów do którego mogą wjechać osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózku.

Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Komunikacja dla osób niesłyszących:
https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/kontakt/komunikacja-z-osobami-n/19093,Komunikacja-z-osobami-nieslyszacymi.html

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z podinsp. Bogdanem Grzesiak, tel. 47 735 64 42,

e-mail: bogdan.grzesiak@wegorzewo.ol.policja.gov.pl.

 

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w KPP w Węgorzewie z podinsp. Bogdanem Grzesiak, tel. 47 735 64 42, e-mail: bogdan.grzesiak@wegorzewo.ol.policja.gov.pl.

 

 

Powrót na górę strony